موتور های دیزل موتور دیزل پرکینز : برای جزییات بیشتر روی هر مدل کلیک کنید  

Model

Power

Model

Power

1006TAG ElectropaK

134 kWm / 147 kWm

2506A-E15TAG2 ElectropaK

478 / 490 kWm

1006TAG2 ElectropaK

143 kWm

2506A-E15TAG3 ElectropaK

435 / 490 kWm

1006TG1A ElectropaK

92 kWm / 107 kWm

2506A-E15TAG4 ElectropaK

435 / 543 kWm

1006TG2A ElectropaK

102 kWm / 118 kWm

2506C-E15TAG1 ElectropaK

435 / 490 kWm

1103A-33G_ElectropaK

28 - 33 kWm

2506C-E15TAG2 ElectropaK

478 / 490 kWm

1103A-33TG1 ElectropaK

42 - 51 kWm

2506C-E15TAG3 ElectropaK

543 kWm

1103A-33TG2 ElectropaK

55 - 65 kWm

2506C-E15TAG4 ElectropaK

597 kWm

1103C-33TG2 ElectropaK

45.6 / 52.4 kWm

2506D-E15TAG1 ElectropaK

490 kWm

1103C-33TG3 ElectropaK

45.6 kWm

2806A-E18TAG1A ElectropaK

574 / 598 kWm

1104A-44TG1 ElectropaK

60 - 71 kWm

2806A-E18TAG2 ElectropaK

609 / 598 kWm

1104A-44TG2 ElectropaK

73 - 90 kWm

2806A-E18TAG3 ElectropaK

565 / 652 kWm

1104C-44TAG1 Electropak - EU2007 Stage II

78 - 89 kWm

2806C-E18TAG1A ElectropaK

565 / 598 kWm

1104C-44TAG2 ElectropaK - EU2007 Stage II

98 / 112 kWm

2806C-E18TAG3 ElectropaK

565 / 652 kWm

1104C-44TG2 ElectropaK - EU2007 Stage II/EPA Tier 2

59 - 68 kWm

4006-23TAG2A ElectropaK

695 / 715 kWm

1104C-44TG3 ElectropaK

59 kWm

4006-23TAG3A ElectropaK

760 / 795 kWm

1104D-44TG1 ElectropaK

63 kWm

4006-23TRS1&2 Gas Engine

322 / 393 kWm

1104D-E44TAG1 ElectropaK

90.8 kW / 121.8 bhp

4008-30TRS1&2 Gas Engine

447 / 526 kWm

1104D-E44TAG2 ElectropaK

111.0 kW / 148.8 bhp

4008TAG Electro Unit

 

1104D-E44TG1 ElectropaK

72 kWm

4008TAG1 Electro Unit

821 kWm

1106A-70TAG4 ElectropaK

200 kVA prime / 220 kVA standby

4008TAG1A-2A - 844-924 kWm ElectropaK.pdf

844-924 kWm

1106C-E66TAG2 ElectropaK

130.5 / 153.6 kWm

4008TAG1A-2A - 844-947 kWm ElectropaK.pdf

844-947 kWm

1106C-E66TAG3 ElectropaK

143.9 / 163.3 kWm

4008TAG2 Engine - Electro Unit

924 kWm

1106C-E66TAG4 ElectropaK

173.4 / 192.3 kWm

4012-46TAG0A ElectropaK

1053 kWm

1106D-E66TAG2 ElectropaK

154 kWm

4012-46TAG1A ElectropaK

1263 / 1267 kWm

1106D-E66TAG3 ElectropaK

164 kWm

4012-46TAG2A ElectropaK

1395 / 1399 kWm

1106D-E66TAG4 ElectropaK

193 kWm

4012-46TAG3A ElectropaK

1583 kWm

1204E-E44TAG1 ElectropaK

81.5 kWm (109.3 bhp)

4012-46TWG2A ElectropaK

1166 kWm

1204E-E44TTAG2 ElectropaK

129 kWm (173 bhp)

4012-46TWG3A ElectropaK

1263 kWm

1206E-E70TTAG3 ElectropaK

169 kwm (227 bhp)

4012-46TWG4A ElectropaK

1342 kWm

1206E-E70TTAG4 ElectropaK

219 kWm (294 bhp)

4016-61TRG1 2 3 Electro Unit

1774-2183 kWm

1306A-E87TAG3 ElectropaK

173-210 kWm 1500 rev/min
202-240 kWm 1800 rev/min

4016-61TRS1-2 Gas Engine

1042 kWm

1306A-E87TAG4 ElectropaK

189-228 kWm 1500 rev/min
211-255 kWm 1800 rev/min

4016TAG1A Electro Unit

1690 kWm

1306A-E87TAG6 ElectropaK

209-250 kWm 1500 rev/min

4016TAG2A Electro Unit

1886 kWm

1606A-E93TAG4

275 kVA prime / 300 kVA standby

402D-05G Electro Unit

5 kWm / 8.5 kWm / 9.7 kWm

1606A-E93TAG5

300 kVA prime / 330 kVA standby

403A-11G1 ElectropaK

9 kWm

2206A-E13TAG2 ElectropaK

349 / 381 kWm

403A-15G1 ElectropaK

13 kWm

2206A-E13TAG3 ElectropaK

392 / 381 kWm

403A-15G2 ElectropaK

15 kWm / 18 kWm

2206A-E13TAG5 ElectropaK

381 / 349 kWm

403D-07G Electro Unit

7.2 kWm / 12.5 kWm

2206A-E13TAG6 ElectropaK

435 / 349 kWm

403D-11G ElectropaK

9.2 kWm / 11.4 kWm / 18.1 kWm

2206C-E13TAG2 ElectropaK

349 / 381 kWm

403D-15G ElectropaK

13.2 kWm / 15.8 kWm / 22.2 kWm

2206C-E13TAG3 ElectropaK

392 / 381 kWm

404A-22G1 ElectropaK

20 kWm

2206D-E13TAG2 ElectropaK

381 kWm

404D-22G ElectropaK

20.3 kWm / 23.9 kWm / 32.7 kWm

2206D-E13TAG3 ElectropaK

435 kWm

404D-22TAG ElectropaK

34.7 kWm

2506A-E15TAG1 ElectropaK

435 / 490 kWm

404D-22TG ElectropaK

26.7 kWm / 31.7 kWm

برای قیمت فروش موتور پرکینز با دیزل پارت تماس بگیرید