دیزل ژنراتور های  MTU : برای جزییات بیشتر روی هر مدل کلیک کنید  

 •  

  MTU diesel generator set  
  Prime Power  
  Power Output Engine Type Model Number Emission Option
  300 kVA 6R 1600 G20F DP0300D5S Exhaust Optimized, Fuel Optimized
  365 kVA 8V 1600 G10F DP0365D5S Exhaust Optimized, Fuel Optimized
  400 kVA 8V 1600 G20F DP0400D5S Exhaust Optimized, Fuel Optimized
  450 kVA 10V 1600 G10F DP0450D5S Exhaust Optimized, Fuel Optimized
  500 kVA 10V 1600 G20F DP0500D5S Exhaust Optimized, Fuel Optimized
  590 kVA 12V 1600 G10F DP0590D5S Exhaust Optimized, Fuel Optimized
  650 kVA 12V 1600 G20F DP0650D5S Exhaust Optimized, Fuel Optimized
  770 kVA 12V 2000 G65TD DP0770D5S Exhaust Optimized, Fuel Optimized
  820 kVA 12V 2000 G65TB DP0820D5S* Fuel Optimized
  900 kVA 16V 2000 G25TD DP0900D5S Exhaust Optimized, Fuel Optimized
  910 kVA 16V 2000 G25TB DP0910D5S* Fuel Optimized
  1000 kVA 16V 2000 G65TD DP1000D5S Exhaust Optimized, Fuel Optimized
  1030 kVA 16V 2000 G65TB DP1030D5S* Fuel Optimized
  1120 kVA 18V 2000 G65TD DP1120D5S Exhaust Optimized
  1130 kVA 18V 2000 G65TD DP1130D5S Fuel Optimized
  1160 kVA 18V 2000 G65TB DP1160D5S* Fuel Optimized
  1290 kVA 12V 4000 G21R DP1290D5S* Exhaust Optimized, Fuel Optimized
  1435 kVA 12V 4000 G23R DP1435D5S* Exhaust Optimized, Fuel Optimized
  1500 kVA 12V 4000 G23 DP1500D5S* Exhaust Optimized, Fuel Optimized
  1670 kVA 12V 4000 G23 DP1670D5S* Exhaust Optimized, Fuel Optimized
  1880 kVA 12V 4000 G63 DP1880D5S* Exhaust Optimized, Fuel Optimized
  2145 kVA 16V 4000 G23 DP2145D5S* Exhaust Optimized, Fuel Optimized
  2285 kVA 16 V 4000 G63 DP2285D5S* Exhaust Optimized, Fuel Optimized
  2610 kVA 20V 4000 G23 DP2610D5S* Exhaust Optimized, Fuel Optimized
  2870 kVA 20V 4000 G63 DP2870D5S* Exhaust Optimized, Fuel Optimized
  3075 kVA 20V 4000 G63L DP3075D5S* Exhaust Optimized, Fuel Optimized
  Standby Power  
  Power Output Engine Type Model Number Emission Option
  300 kVA 6R 1600 G70F DS0300D5S Fuel Optimized
  330 kVA 6R 1600 G80F DS0330D5S Fuel Optimized
  400 kVA 8V 1600 G70F DS0400D5S Fuel Optimized
  440 kVA 8V 1600 G80F DS0440D5S Fuel Optimized
  500 kVA 10V 1600 G70F DS0500D5S Fuel Optimized
  550 kVA 10V 1600 G80F DS0550D5S Fuel Optimized
  650 kVA 12V 1600 G70F DS0650D5S Fuel Optimized
  715 kVA 12V 1600 G80F DS0715D5S Fuel Optimized
  850 kVA 12V 2000 G65TD DS0850D5S Fuel Optimized
  890 kVA 12V 2000 G65TB DS0890D5S* Fuel Optimized
  1000 kVA 16V 2000 G25TD DS1000D5S Fuel Optimized
  1050 kVA 16V 2000 G25TB DS1050D5S* Fuel Optimized
  1100 kVA 16V 2000 G65TD DS1100D5S Fuel Optimized
  1140 kVA 16V 2000 G65TB DS1140D5S* Fuel Optimized
  1250 kVA 18V 2000 G65TD DS1250D5S Fuel Optimized
  1270 kVA 18V 2000 G65TB DS1270D5S* Fuel Optimized
  1445 kVA 12V 4000 G21R DS1445D5S* Fuel Optimized
  1650 kVA 12V 4000 G23 DS1650D5S* Fuel Optimized
  1880 kVA 12V 4000 G23 DS1880D5S* Fuel Optimized
  2085 kVA 12V 4000 G63 DS2085D5S* Fuel Optimized
  2285 kVA 16V 4000 G23 DS2285D5S* Fuel Optimized
  2595 kVA 16 V 4000 G63 DS2595D5S* Fuel Optimized
  2870 kVA 20V 4000 G23 DS2870D5S* Fuel Optimized
  3170 kVA 20V 4000 G63 DS3170D5S* Fuel Optimized
  3310 kVA 20V 4000 G63L DS3310D5S* Fuel Optimized

  Prime Power
   
  28 kVA F3L 914 ADG 0028D Fuel Optimized
  32 kVA F3L 914 ADG 0032D Fuel Optimized
  42 kVA BF4L 914 ADG 0042D Fuel Optimized
  62 kVA BF4L 914 ADG 0062D Fuel Optimized
  99 kVA BF6L 914C ADG 0102D Fuel Optimized
  144 kVA BF6L 914C ADG 0152D Fuel Optimized
  275 kVA 6R 1600 G10F DP0275D5S Exhaust Optimized, Fuel Optimized